เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. สินค้าที่ฝาก บริษัทฯ ขนส่งห้ามเป็นสินค้าผิดกฎหมาย เช่นสารเสพติดทุกชนิด หรือ วัตถุกัมมันตรังสี ไวไฟ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ลูกค้าจะต้องรับโทษตามกฎหมาย
  2. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายอันเกิดจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีความเหมาะสมกับประเภทของสินค้าที่มาจากทางร้านค้า อาทิ สินค้าที่แตกหักได้ง่าย เช่น กระเบื้อง กระจก โคมไฟ เป็นต้น
  3. ราคาค่าขนส่งที่บริษัทได้เสนอให้กับลูกค้า เป็นราคาค่าขนส่ง จากโกดังประเทศจีน ถึง กรุงเทพ เท่านั้น
  4. ลูกค้าที่ทำการจัดส่งสินค้าเข้าโกดังประเทศจีน 1 ครั้ง ถือเป็นการส่งต่อบิล ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายบริการรวมหรือรอสินค้า ให้ได้จำนวนมากกว่ามูลค่าขนส่งขั้นต่ำ หากลูกค้ามียอดการสั่งสินค้าจำนวนน้อย แต่จากหลายร้านค้า ทางบริษัทขอแนะนำว่า ควรมีการรวบรวมสินค้าเพื่อให้ได้มูลค่า ค่าขนส่งที่มากกว่าขั้นต่ำ ก่อนจะจัดส่งสินค้าเข้าโกดัง
  5. ราคาค่าบริการ การขนส่งที่บริษัทได้เสนอแก่ลูกค้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง หากลูกค้าไม่ได้ทำการจัดส่งสินค้าตามที่ได้ตกลงกับทางบริษัท ในกรณีที่ลูกค้ายื่นขอราคาพิเศษ หรือในกรณีที่ลูกค้าแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ฝากส่งอันเป็นเท็จ ซึ่งทางบริษัทจะพิจารณาสินค้า จากขนาด น้ำหนัก ของสินค้าที่จัดส่งจริงอีกครั้ง โดยที่ทางบริษัทจะทำการแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะถูกปิดตู้และส่งออกจากประเทศจีน โดยหากลูกค้าไม่ยินยอมที่จะทำการขนส่ง ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับสินค้าคืนได้ในเวลาทำการของโกดัง ประเทศจีน
  6. กรุณาตรวจนับสินค้า ให้เรียบร้อยภายในวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากลูกค้าไม่ตรวจนับสินค้า และในภายหลังพบว่าสินค้าสูญหาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีใดๆทั้งสิ้น
  7. กรณีที่สินค้ามาถึงโกดังในไทย แต่ทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ หรือไม่มีผู้มาติดต่อขอรับสินค้า เกินกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำสินค้าออกขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้มาหักชำระค่าขนส่ง,ค่าฝากสินค้า,ค่าดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้านั้นๆทั้งหมด โดยที่ลูกค้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นในทุกกรณี

Scroll to Top