นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

ในนาม บริษัท นินจาคาร์โก จำกัด ผู้ให้บริการระบบขนส่ง NINJA CARGO การคืนเงิน บริษัทฯ มีนโยบายการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ดังนี้ หากบริษัทฯ ทำสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากการขนส่งระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯยินดีคืนเงิน ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีเป็นผลมาจากผิดพลาดของทาง NINJA CARGO 

ระยะเวลาการคืนเงิน 

กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking, Internet Banking , โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและตู้ ATM บริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนกลับไปยังชื่อและบัญชีที่ลูกค้าชำระเงินมาเท่านั้น โดยจะใช้ระยะเวลา 1-2 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีสินค้าเสียหายอันเกิดจากการบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของทางร้านค้า การยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข คำสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าชำระเงินสำเร็จแล้ว หรือ สินค้าถูกจัดส่งแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการยกเลิก, คืนเงิน, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข คำสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ทุกกรณี กรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน 8 ชั่วโมง บริษัทฯ จะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าอัตโนมัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Scroll to Top